การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 1/2561

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ video conference ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว. กษ. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนของ กษ. และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในการแนะนำกำกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรรายสินค้า (ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตลอดจนการเตรียมจัดทำข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตร
-- -- -- -- --