สศก. จัดอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลการเกษตร และขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคสนาม ตลอดจนนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
-- -- -- -- --