ลธก. สศก. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
-- -- -- -- --