ประชุมประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2560/61

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2560/61 รอบที่ 1 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร