ลธก. สศก. ร่วมลงนามบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ลธก. สศก. ร่วมลงนามบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมการข้าว, และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์