การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 4/2560 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --