ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้านโลจิสติกส์การเกษตร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการด้านโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --