ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจราชการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว. กษ. และ ครม. สัญจรภาคใต้ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
-- -- -- -- --