สศก.ร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ และ นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อมูลและงบประมาณเพื่อดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว