การประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านเกษตร

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ศูนย์ปฏิบัติการน้าอัจฉริยะ กรมชลประทาน โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ นโยบายสำคัญ 16 เรื่อง และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล
-- -- -- -- --