การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2561

         วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานอนุกรรมการคณะการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดังกล่าว และพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจำปี 2561 และรับทราบโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง อ.ส.ค. กับ ธ.ก.ส.
-- -- -- -- --