การสัมมนาเรื่อง OAE Reform for Thai-Agriculture Take off

การสัมมนาเรื่อง “OAE Reform for Thai-Agriculture Take off” วันที่ 23 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “OAE Reform for Thai-Agriculture Take off” ในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยภาคเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง “OAE Reform อย่างไรให้ปัง !!” โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมกันรับทราบมุมมองและแนวทางในการปฏิรูปองค์กร การปรับบทบาทและวิธีคิดให้สามารถชี้นำการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อรองรับสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนา และภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง “มุมมองคนรุ่นใหม่หัวใจ สศก.” โดย กลุ่มกำลังคนคุณภาพ HiPPS/New wave/ นักเรียนทุนรัฐบาล และข้าราชการรุ่นใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร. กาญจนา ขวัญเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และ ดร.อัครพล ฮวบเจริญ เศรษฐกร ชำนาญการ จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร