สศท.4 ผนึกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการ รุกแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ จ.ขอนแก่น ใน 3 อำเภอเป้าหมาย

ข่าวที่ 149/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สศท.4 ผนึกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการ รุกแผนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ จ.ขอนแก่น ใน 3 อำเภอเป้าหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 รุกนโยบายเกษตรอินทรีย์ เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เดินหน้าพื้นที่บูรณาการ 3 อำเภอเป้าหมาย คือ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอพล และอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่นด้านเกษตรกรพร้อมร่วมมือเต็มที่ มั่นใจ เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัด ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการคัดเลือกพื้นที่บูรณาการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล และ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน เนื่องจากเกษตรกรมีความพร้อมที่จะทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด สำหรับแผนปฏิบัติการได้แบ่งเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขั้น 1 คือ กลุ่มริเริ่มใหม่ กลุ่มขั้น 2 คือ กลุ่มที่พร้อมยกระดับ และกลุ่มขั้น 3 คือ กลุ่มที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับแต่ละกลุ่มดังนี้ กลุ่มขั้น 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม 1,000 ราย โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 225 ราย โดยกรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน และ กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 15 ราย พื้นที่ 75 ไร่ โดยกรมวิชาการเกษตร กลุ่มขั้น 2,3 กิจกรรมการตรวจรับรองแหล่งผลิตอินทรีย์ จำนวน 269 แปลง 900 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมวิชาการเกษตร กลุ่มขั้น 1,2,3 มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง ประกอบด้วย กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กิจกรรมบริการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสนับสนุนแปลงต้นแบบการเกษตรเครือข่าย โดยกรมวิชาการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่นักเรียน Q-School กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน๊อคดาวส์ในโรงเรียน และ กิจกรรมจัดมหกรรมไดโน่สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนของดีเมืองขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำหรับแนวทางการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทางจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ 1) เชื่อมโยงกับห้างค้าปลีก (Modern Trade) ที่มีศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัด 2) เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลภายในจังหวัดที่อยู่ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ 3) เชื่อมโยงกับโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เช่น ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีตลาดที่แน่นอนและเป็นตลาดเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จะได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่อไป ********************* ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น