สศก. ชูบทบาทกระทรวงเกษตรฯ ในเวที PPFS ร่วมผลักดันความมั่นคงอาหารในภูมิภาค

สศก. ร่วมประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร หรือ PPFS ภายใต้กรอบเอเปค ยกบทบาทการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายสำคัญแบบบูรณาการด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การดำเนินงาน ศพก. และการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ผลักดันให้เกิดความมั่นคงอาหารใ