สศก. เปิดเวที AFSIS ดึง 13 ประเทศสมาชิกหารือร่วม กำหนดแผนงาน/โครงการในอนาคต

                                                                        ข่าวที่ 56/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
          สศก. เปิดเวที AFSIS ดึง 13 ประเทศสมาชิกหารือร่วม กำหนดแผนงาน/โครงการในอนาคต
         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการ AFSIS เปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน AFSIS Focal Point ร่วมกับประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวม 13 ประเทศ เกาะติดโครงการ ISFAS ในกัมพูชา เวียดนาม ไทย เร่งระดมความเห็นหารือแผนงาน และกำหนดทิศทางโครงการ ISFAS ในปีนี้
         นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) ครั้งที่ 16 (The 16th AFSIS Focal Point Meeting) และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เรื่อง Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agricultural Crops in ASEAN Region (ISFAS) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  ซึ่ง สศก. โดยสำนักงานเลขานุการ AFSIS (ASEAN Food Security Information System Secretariat : AFSIS Secretariat) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
          การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน AFSIS Focal Point และเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิก ASEAN+3 รวม 13 ประเทศ โดยมีประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ AFSIS เข้าร่วม เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ISFAS ในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนพิจารณาแผนงานและแนวทางการดําเนินงานโครงการ ISFAS ต่อไป
         ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ AFSIS ได้เริ่มดำเนินงานโครงการ Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agricultural Crops in ASEAN Region (ISFAS) ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2562) เพื่อพัฒนาสารสนเทศเกี่ยวกับ Food Value Chain โดยในปี 2560 ดำเนินงานใน 3 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สำนักงานเลขานุการ AFSIS ยังได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการจัดทำสารสนเทศ ความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน การจัดทำรายงานสารสนเทศการผลิตอาหารและการพัฒนาบุคคลากรด้านสารสนเทศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ AFSIS อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ AFSIS Focal Point ซึ่งเชื่อมั่นว่า การประชุมร่วมกันครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ร่วมกัน ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในอนาคต สามารถนำไปปรับใช้ในประเทศตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
                                               **********************************
                                                                                                                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
                                                                                                    ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการ AFSIS