เจาะผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จ.อีสานล่าง 1 ผลผลิตเพิ่มเล็กน้อย ราคาขายยังดี

          ข่าวที่ 57/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
เจาะผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จ.อีสานล่าง 1 ผลผลิตเพิ่มเล็กน้อย ราคาขายยังดี  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เผยสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัดอีสานตอนล่าง ปีนี้ให้ผลผลิตรวม 5.97 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูก ในขณะที่ราคาที่เกษตรกรขายได้ปัจจุบัน เฉลี่ย 8.38 บาท/กิโลกรัม คาดปลายปีนี้ จะมีผลผลิตจะออกตลาด 4.96 แสนตัน หรือร้อยละ 83 ของผลผลิตทั้งหมด
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีเพาะปลูก 2561/62 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ พบว่า เนื้อที่ปลูกรวมประมาณ 7.97 แสนไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อที่ปลูก ประมาณ 7.96 ไร่ (ร้อยละ 0.15) เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สีแล้วความชื้น 14-15% ในปีการเพาะปลูก 2560/2561 เกษตรกรขายได้เฉลี่ย (ราคาเฉลี่ยจังหวัดนครราชสีมา ช่วงมกราคม – พฤษภาคม 61) อยู่ที่ 8.38 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยปี 2559/60 ที่ราคา 6.51 บาท/กิโลกรัม (ร้อยละ 27) ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่ จากปีที่แล้วที่ปล่อยว่างและบางส่วนได้ปลูกทดแทนมันสำปะหลัง
สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 5.97 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิต ประมาณ 5.91 แสนตัน (ร้อยละ 0.98) เป็นผลจากการขยายพื้นที่ปลูกและผลผลิตต่อไร่ที่คาดว่าจะมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และไม่กระทบแล้งในช่วงออกดอก ทั้งนี้ คาดว่าในเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2561 จะมีผลผลิตจะออกสู่ตลาดปริมาณ 4.96 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 83 ของผลผลิตทั้งหมด
ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งแต่ละปีการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดู คือ ข้าวโพดฤดูฝน จะปลูกในช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน – มกราคม ของปีถัดไป  ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพ การใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว  ควบคุมคุณภาพเมล็ดในเรื่องของความชื้นสูง เพราะจะทำให้แตกหักง่าย และระวังการเกิดอะฟลาท็อกซิน สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044 465 120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th
**********************************
                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา