สศก. ตั้ง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนุนไทยนิยม เตรียมลุย 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน

  ข่าวที่ 64/2561  วันที่ 12 มิถุนายน  2561
สศก. ตั้ง 19 ทีม ติดตาม 22 โครงการหนุนไทยนิยม เตรียมลุย 77 จังหวัด เกาะติดผลงาน
          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัด 19 ทีมติดตามประเมินผล 22 โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดชี้แจงทุกหน่วยทำความเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อย พร้อมวางแผนลงพื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ มั่นใจ กระตุ้นและผลักดันการดำเนินโครงการเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
          นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 2 แผนงาน รวม 22 โครงการ งบประมาณ 24,993 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรนั้น 
          เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โดยมีรองเลขาธิการ สศก. (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  
          ในการนี้ สศก. ได้จัดทีมประเมินผลออกเป็น 19 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมา สศก. ได้จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท   แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรกลาง ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อรับทราบแผนงานและแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลติดตามประเมินผล สศก. กำหนดไว้ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2561 และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2561  และช่วงที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 และจัดทำรายงานเดือนกันยายน 2561 โดยกำหนดประเด็นการติดตามประเมินผล 7 ด้าน ได้แก่
          1) การรับรู้/รับทราบโครงการ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐบาล 2) การได้รับสนับสนุน/ช่วยเหลือ/จ้างงานจากโครงการ เช่น การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน การชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ คุณภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนได้มาตรฐาน การจ้างงานมีความทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  3) การได้รับองค์ความรู้จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4) การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร  5) การได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การลดต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น มูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่เพียงพอ เป็นต้น  6) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  และ 7) ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในด้านต่าง ๆ
         ทั้งนี้ ทีมประเมินผลทั้ง 19 ทีม จะได้จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ และประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมในการติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้สำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป
***********************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล