‘ศรีลังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ที่น่าจับตา ยอดดุลการค้าเกษตร 3 ปี เฉลี่ยปีละ 4,039 ลบ.

ข่าวที่ 69/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

‘ศรีลังกา’ คู่ค้าเอเชียใต้ ที่น่าจับตา ยอดดุลการค้าเกษตร 3 ปี เฉลี่ยปีละ 4,039 ลบ. 

 

          ส่องโอกาสทางการค้าไปประตูสู่เอเชียใต้ ‘ศรีลังกา’ อีกหนึ่งประเทศคู่ค้าสำคัญ ระบุ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ดุลสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยมีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 ต่อปี  ในขณะที่มีสัดส่วนการนำเข้า ร้อยละ 0.08  ของมูลค่านำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก เผย สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน

          นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศศรีลังกา นับเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ โดยศรีลังกา มีการเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บจริง (MFN applied duties) เฉลี่ยร้อยละ 9.3 ซึ่งสินค้าเกษตร (ไม่รวมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์) มีอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 23.7 และสินค้าอุตสาหกรรมมีอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 6.9

          ระหว่างปี 2558 - 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 14,907 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 1,890 ล้านบาท สำหรับภาคเกษตรมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ยปีละ 4,823 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.71 โดยมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.51 ต่อปี

          ที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับศรีลังกา มาโดยตลอดเฉลี่ยปีละ 4,039 ล้านบาท โดยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2560) ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปศรีลังกา เฉลี่ยปีละ 4,431 ล้านบาท  (ปี 2558 ส่งออก 4,413 ล้านบาท  ปี 2559 ส่งออก 4,191 ล้านบาท และปี 2560 ส่งออก 4,690 ล้านบาท)  มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.10 ต่อปี ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล ยางธรรมชาติ และปลาแห้งใส่เกลือรมควัน

          ด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรจากศรีลังกา ไทยนำเข้าเป็นอันดับที่ 56 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรของโลก มีสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สัตว์น้ำ ชา  แป้งข้าวสาลี โดยระหว่างปี 2558 - 2560 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากศรีลังการ้อยละ 0.08 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากโลก

          ทั้งนี้ ประเทศศรีลังกา มีชื่อเรียกขานกันว่า "รัตนทวีป" หรือ "เกาะแห่งอัญมณี" (Island of Gems) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศอินเดีย และมัลดีฟส์   โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาทิ อัญมณี และสัตว์น้ำ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา  ที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และ GDP เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศศรีลังกา ได้แก่ อัญมณี ชา สิ่งทอ เสื้อผ้า เชื้อเพลิง ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ด้ายดิบ เครื่องจักร น้ำตาล เมล็ดพืชผักและยาง ดังนั้น ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของศรีลังกาที่เปรียบเสมือนประตูไปสู่เอเชียใต้ ประกอบกับวัฒนธรรม ศาสนา รวมทั้งรสนิยมที่ใกล้เคียงกับไทย ส่งผลให้ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ในการส่งออกสินค้าที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่ง

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 

 ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ