สศก.จัดบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ

สศก.จัดบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก วันที่ 6 กรกฎาคม 2561สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดบรรยายเรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกแก่ข้าราชการในสังกัด สศก. ในการนี้ได้รับเกียรติ นายปฏิญญา กนกนาค นิติกรชำนาญการ นางสาวบุณาพร หาญยืนยงสกุล นิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง มาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1769148983174195