สศก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม”

สศก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเขียนรายงานการประชุม เทคนิค ในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุม และนำไปจัดทำรายงานการประชุม และรูปแบบในการเขียนรายงานการประชุม ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ โดยได้รับเกียรติ ผศ ม.ล.ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1773379509417809