กระเจี๊ยบเขียว

กระเจี๊ยบเขียว : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก ปี 2554 - 2559

จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อเนื้อที่ปลูก (กก.)
2554 2555 2559 2554 2555 2559 2554 2555 2559 2554 2555 2559
รวมทั้งประเทศ 3,011 3,444 170,103 3,011 3,444 166,217 4,288 4,359 236,968 1,424 1,266 1,393
ภาคเหนือ - - 17,227 - - 16,577 - - 19,332 - - 1,122
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 1,166 - - 1,119 - - 1,331 - - 1,142
ภาคกลาง 3,011 3,444 151,204 3,011 3,444 148,046 4,288 4,359 215,802 1,424 1,266 1,427
ภาคใต้ - - 506 - - 475 - - 503 - - 994
เชียงราย - - 5,286 - - 5,130 - - 5,617 - - 1,063
พะเยา - - 133 - - 130 - - 163 - - 1,226
ลำปาง - - 1,838 - - 1,755 - - 2,266 - - 1,233
ลำพูน - - 2,087 - - 2,046 - - 2,400 - - 1,150
เชียงใหม่ - - 5,595 - - 5,374 - - 6,320 - - 1,130
กำแพงเพชร - - 1,761 - - 1,652 - - 2,009 - - 1,141
อุตรดิตถ์ - - 47 - - 43 - - 51 - - 1,085
พิจิตร - - 480 - - 447 - - 506 - - 1,054
สกลนคร - - 242 - - 226 - - 222 - - 917
นครราชสีมา - - 924 - - 893 - - 1,109 - - 1,200
สระบุรี - - 1,805 - - 1,731 - - 1,937 - - 1,073
สุพรรณบุรี 1,286 1,353 657 1,286 1,353 628 1,953 1,793 711 1,519 1,325 1,082
อ่างทอง 225 251 - 225 251 - 330 346 - 1,467 1,378 -
ปราจีนบุรี 194 207 - 194 207 - 273 261 - 1,407 1,261 -
ฉะเชิงเทรา 100 280 - 100 280 - 69 251 - 690 896 -
สมุทรสาคร 272 195 - 272 195 - 394 285 - 1,449 1,462 -
นครปฐม 318 301 5,812 318 301 5,595 479 425 7,995 1,506 1,412 1,376
กาญจนบุรี 169 372 127,241 169 372 124,626 178 417 187,064 1,053 1,121 1,470
ราชบุรี 447 485 15,689 447 485 15,466 612 581 18,095 1,369 1,198 1,153
นราธิวาส - - 506 - - 475 - - 503 - - 994
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Update : 04 ก.ย. 2017

 

ดาวน์โหลดเอกสาร