สศท.12 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (12 ม.ค. 2561)

          สศท.12 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) วันที่ 11 มกราคม 2561 นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จ. นครสวรรค์ (สศท.12) ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวจิรจิตต์ ตั้งภากรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ปราชญ์เกษตร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร