สศท.4 นำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 (10 ม.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น ได้มอบหมายให้นางรัชนีกร เงินแย้ม ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนสภาเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมด้วย