สศท.11ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ ศพก. ต.แก้งเหนือ จ.อุบลราชธานี (25 ธ.ค. 2560)

     วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) มอบหมายให้ ผอ.ส่วนวิจัยฯ นางสาว ปิยรัตน์ บรรณาลัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร/โครงการกิจกรรมที่สำคัญของกระทรวงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐร่วมติดตาม มีเกษตรกรกลุ่มสมาชิก จำนวน 30 ราย เข้าร่วมนำเสนอปัญหา เบื้องต้นพบว่า ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรหลังฤดูฝน และการแก้ไขเบื้องต้นเกษตรกรมีการขุดสระเก็บน้ำ แต่ทำให้เสียพื้นที่ทำการเพาะปลูกและลักษณะสภาพดินไม่อุ้มน้ำทำให้เก็บกักน้ำไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นเกษตรกรจึงแก้ไขโดยการขุดสระดักน้ำขุดสระในที่ต่ำสุดของพื้นที่ตน แต่น้ำก็ไม่พอ อยากให้รัฐเข้ามาทำการบริหารจัดการน้ำ เพื่อมีน้ำใช้ในการเกษตรเพื่อเกษตรได้ทำการเพาะปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้เสริมเพิ่มให้แก่เกษตรกรต่อไป