สศท.11 รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (21 ธ.ค. 2560)

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร ร่วมงาน “รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การมอบวงเงินสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวและ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 2.กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย - นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) - นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) - นายมั่น สามสี (ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่) - นายบุญส่ง มาตขาว (ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม) 3. ตรวจเยี่ยมการรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจเยี่ยมงาน Young Smart Farmer และคนกล้าคืนถื่น (Young Farmer Club) โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลาย สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม สนับสนุนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายเรียนรู้ โดยอาศัยกลุ่มหรือเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่