สศก.การจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”การวางแผนทางการเงินและการลงทุน” (20 ธ.ค. 2560)

สศก.จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”การวางแผนทางการเงินและการลงทุน” วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง”การวางแผนทางการเงินและการลงทุน” ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนทางการเงิน และสามารถนำไปบริหารการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกุศลิน ประทุมวงศ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาบรรยาย ในครั้งนี้