สศท. 7 ลงสนามเก็บข้อมูลการผลิตและต้นทุนมันสำปะหลัง (1 ก.พ. 2561)

       นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สศท.7 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิต มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2561ในพื้นที่ 4จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท สระบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 29มกราคม ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ 2561ด้วยวิธีการสุ่มสอบถามเกษตรกร (List Frame) และตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ (Crop Cutting) พร้อมทั้งสอบถามต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและติดตามสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคกลาง