สศท.2 ร่วมประชุมเขตตรวจราชการที่ 17 (5 ก.พ. 2561)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สศท.2 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่ฯ โดยมีนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุม ณ หัองประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้อง 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ร่วมประชุมดังกล่าว รวม 60 คน