สศท.3ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก (7 ก.พ. 2561)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแนวทาง บริหารจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระยาศรีสุริยราชวรานุวัต ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี