สศท.12 ร่วมประชุม และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานฯ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชกาชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17 เข้าพบ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือข้อราชการในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นางชลลดา อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากดุก สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวนาแปลงใหญ่) เกษตรสมัยใหม่ที่นาแปลงใหญ่ บ้านหนองผักบุ้ง และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านไร่ไออุ่น อำเภอเขาค้อ