ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งนี้ นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายชาญชัญ ศศิธร ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วม โดยมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และผู้จัดการแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมด้วย