สศท.11 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน จ.อำนาจเจริญและยโสธร

           วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 มอบหมายนางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และ น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรเขต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สศท.11 ร่วมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดเวทีประกาศขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์สู่เมืองธรรมเกษตร ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางเยี่ยมกลุ่มผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ดี๊ ดี ดี ต่อคุณ ณ วิมานพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร และร่วมเปิดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรที่บ้านโนนทรายงาม อ.เมือง จ.ยโสธร และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมลงพื้นที่ ตรวจพื้นที่ผลกระทบจริงที่เกินระดับ + 114 ม.รทก. ณ กุดอีเฒ่า บ้านร่องอโศก อ.ราษีไศล ร่วมเรียนรู้งานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าทามแม่น้ำมูล การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาเกษตรยุค 4.0 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราศีไศล และเขื่อนหัวนา
-- -- -- -- --