สศท.3 ร่วมคณะติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมคณะติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์) ในการประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 รอบที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ม.13 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมติดตามในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
-- -- -- -- --