สศท.7 ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ชัยนาท

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ได้มอบหมายให้ นางจรินทร์ทิพย์ สมถวิล เข้าร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี (มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน) ณ อบต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน นางสาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเกษตรกรเข้าร่วมงาน
-- -- -- -- --