สศท.7 ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ2561

          วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ได้มอบหมายให้นางเบญจพร ชาติทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 โดยมีนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล และติดตามความก้าวหน้าผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
-- -- -- -- --