สศท. 7 ลุยเก็บข้อมูลข้าวนาปรัง 10 จังหวัดภาคกลางตอนบน

          นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี2561ในพื้นที่รับผิดชอบ10จังหวัดภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 2มีนาคม ถึงวันที่30 เมษายน 2561ด้วยวิธีการสุ่มสอบถามเกษตรกร (List Frame) ตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไร่ (Crop Cutting) และสำรวจต้นทุนการผลิตตามความเหมาะสมของพื้นที่ สนับสนุนโครงการ Zoning by Agri-mapพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาด เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
-- -- -- -- --