สศท. 3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ทราบผลสำเร็จด้านผลได้(Outputs) และผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและภาพรวมของประเทศ การรับรู้และความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-19 มีนาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม
 
-- -- -- -- --