สศท.12 จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ Unit School