การบรรยาย จาก KM สู่การเรียนรู้

         วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดการบรรยาย จาก KM สู่การเรียนรู้ โดยมี นายสุชาติ ผุแปง ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ ถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร KM ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร สศก. ได้รับทราบและเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจร่วมกันผ่านเวบไซต์ http://km.oae.go.th/ และ Facebook KM Oae ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้แทนแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน
-- -- -- -- --