สศท.12 ร่วมซักซ่อมอพยพหนีไฟที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

         ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิิจการเกษตรที่ 12 ร่วมซักซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่ตั้งในศาลากลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อมเพื่อให้บุคคลกรมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น และอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยหากประสบเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน
-- -- -- -- --