สศก. จัดประชุมหารือกรอบแนวคิดการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

         วันที่ 27 มีนาคม 2561 นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดทำกรอบแนวคิดการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ณ ห้องประชุมอุไรกุล สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันภัยการเกษตรที่ผ่านมา และให้ความคิดเห็นในการจัดทำกรอบแนวคิดดังกล่าว ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัย
-- -- -- -- --