สศก. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนข้าว แก่เจ้าหน้าที่

         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ AFSISและคณะวิทยากรจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้หัวข้อ The Training on Cost of Production Survay (Rice) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป. โดยถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตข้าว การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต การฝึกปฏิบัติในการคำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวจากข้อมูลจริงที่ได้จากการสำรวจของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ของ สปป. ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการ AFSIS ยังได้ส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และยังมีการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ร่วมกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อพัฒนาบุคลากรของด้านสถิติอีกด้วยด้วย
-- -- -- -- --