โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 5

โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรแบบ oae Unit School ครั้งที่ 5 โดยมีนางวันลา พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนการเงินและบัญชี สลก. สศก. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร