โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาบุคลากรแบบ OAE Unit School ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรแบบ oae Unit School ครั้งที่ 4 โดยมีนายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนการเงินและบัญชี สลก. สศก. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร