สศท.4 ออกสำรวจปริมาณการผลิตและผลผลิตต่อไร่ ข้าวนาปรัง 2561

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ออกสำรวจปริมาณการผลิต ผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นทุน และอุปสงค์ของข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม โดยข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้จะได้นำไปใช้ประกอบกับการพิจารณานโยบายต่างๆของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป