สศท.3 ร่วมเปิดศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง จังหวัดอุดรธานี

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธาน เพื่อใช้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษา    ดูงานเกี่ยวกับการนำศาสตร์พระราชาด้วยโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ในพื้นที่ของเกษตรกร และมอบหญ้าแฝกแก่ผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "หลักการ/ปรัชญา/แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมงานได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติอีกด้วย