สศท.12 จัดประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบการสนทนากลุ่ม จ.อุทัยธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางชลลดา อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศพก. อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์เกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครการ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้แนวทาง หรือข้อคิดเห็น ที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1130387650433462