การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือการวัดผลิตภาพทางการเกษตร ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำหรับการสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำดัชนี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมด้วยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ในหัวข้อเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร และวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายสุเมธ พฤกษ์ฤดี และนายเกียรติคุณ สัมฤทธิ์เปี่ยม ร่วมบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ การสัมมนา มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1722918991130528