สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางประนาถ พิพิธกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ KU Home Hotel มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. โดยมี นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช  ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2560 และประเมินการรับรู้ ความพร้อมของทรัพยากร และความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ รวมทั้ง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกร
                ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร มาบรรยาย นำเสนอและอภิปรายผลการประเมินผลโครงการภาพรวม ในครั้งนี้
 
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1723031157785978