สัมมนา "แนวทางการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร"

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการติดตาม ประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร" ณ โรงแรมบ้านอัมพวา  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช)               เป็นประธาน ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลฯ และรายละเอียดการติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยเฉพาะ ศูนย์ประเมินผล และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ที่จะต้องดำเนินการประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว